Agnieszka Zwierzchowska

radca prawny

Ukończyłam prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. W okresie studiów byłam Koordynatorem ds. Public Relations, a następnie Prezesem Zarządu Poradni Prawa.
[Więcej >>>]

Krzysztof Łucki

radca prawny

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. Po ukończeniu studiów zdobywałem praktykę w kancelariach radców prawnych i adwokatów.
[Więcej >>>]

W czym możemy Ci pomóc?

Koronawirus. COVID-19. SARS-CoV-2.

Agnieszka Zwierzchowska17 marca 2020Komentarze (0)

Koronawirus. COVID-19. SARS-CoV-2.

Te hasła towarzyszą nam nieprzerwanie od kilku tygodni z coraz większym nasileniem. Nastał jednak taki czas, że wpływ tej choroby na życie codzienne jest tak istotne, iż nie sposób uciec od tego tematu. Z tego względu, a także wobec ilości pytań skierowanych do mnie przez znajome mi osoby, posiadające dzieci poniżej 8 roku życia, postanowiłam napisać kilka słów dotyczących zwolnienia od wykonywania pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem.

Zacznę od zasiłku opiekuńczego wprowadzonego do porządku prawnego w ubiegłym tygodniu, w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii. I tak pokrótce:

Komu przysługuje?

Ubezpieczonemu (czyli np. osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, zleceniu itp.) zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 roku życia. Przez ukończenie 8 roku życia rozumiemy sytuację, w której nasze dziecko nie miało jeszcze 8 urodzin.

W jakiej sytuacji?

W przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko.

Na ile dni?

14 dni, na które istniała konieczność zapewnienia opieki nad dzieckiem. Ze względu na to, że placówki oświatowe prowadzą działalność od poniedziałku do piątku, zwolnienie od pracy z prawem do zasiłku  jest możliwe tylko w te dni.

W jakiej wysokości?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli 80% wynagrodzenia.

Kto ustala prawo do zasiłku i go wypłaca?

Prawo do zasiłku i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają:

1) płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe (Pracodawca), który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,

b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,

c) ubezpieczonym będącym duchownymi,

d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,

e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Od kiedy przysługuje zasiłek?

Nie wcześniej niż od dnia 16 marca 2020 r. – od tego dnia całkowicie zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach i placówkach oświatowych oraz zamknięte zostały szkoły.

W dniach 12 i 13 marca 2020 r. nie odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a odbyły się jedynie działania opiekuńcze i z tego względu zasiłek na ten dzień nie przysługuje.

Kiedy nie możemy skorzystać z prawa do zasiłku?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

O czym należy pamiętać?

Poinformuj swojego Pracodawcę o zamiarze skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa powyżej. Dla każdego Pracodawcy jest to ciężki czas. Nie tylko ze względu na liczne ograniczenia w prowadzeniu działalności, ale także ze względu na ograniczoną ilość Pracowników, którzy w tych trudnych dniach mogą świadczyć pracę. Pracodawca musi w jakiś sposób zorganizować pracę, a bez wzajemnego porozumienia jest to niemożliwe.

 

W związku z tym, że nie każdy spełnia wymogi do skorzystania z powyższego zwolnienia od wykonywania pracy z prawem do zasiłku opiekuńczego wskazuję również inne dostępne formy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, które umożliwiają nam sprawowanie opieki nad dzieckiem:

  • Zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym z prawem do zasiłku opiekuńczego. Przysługuje w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem. UWAGA! Zwolnienie od wykonywania pracy ze względu na zamknięcie placówki oświatowej z powodu COVID-19 nie powoduje obniżenia wysokości wskazanego świadczenia – w dalszym ciągu przysługiwać nam będzie 60 dni.
  • Urlop wypoczynkowy – po uzyskaniu zgody Pracodawcy i w terminie z nim uzgodnionym, z uwzględnieniem przysługującego i niewykorzystanego dotychczas urlopu.
  • Urlop na żądanie – przysługuje w wymiarze nie większym niż 4 dni w każdym roku kalendarzowym, na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym. Pracodawca jest obowiązany udzielić takiego urlopu. Natomiast Pracownik musi zgłosić żądanie udzielenia tego urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
  • Urlop bezpłatny – udzielany przez Pracodawcę na pisemny wniosek Pracownika. Pracodawca może udzielić takiego urlopu, ale nie musi. Należy pamiętać, że okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze np. wysokość dodatku stażowego, wymiar urlopu wypoczynkowego itp.. Ponadto przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn, którą może być przykładowo konieczność podejmowania działań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

***

Podstawa prawna:

  1. art. 4 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).
  2. art. 32 ust. 1 pkt. 1, art. 33 ust. 1 pkt 1, art. 61 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.).
  3. art. 152 § 1, art. 1672, art. 174 i art. 1741 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 17 marca 2020 r.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu:

tel.: +48 882 736 709e-mail: kancelaria@kancelariaprawnakkm.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radców Prawnych KOCAŃDA KOWALSKA MAREK I PARTNERZY Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych KOCAŃDA KOWALSKA MAREK I PARTNERZY z siedzibą w Kielcach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@kancelariaprawnakkm.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: